Al Kharashi 65 خط

Font Family: Al Kharashi 65
File Name: Al-Kharashi 65.ttf
Type: ttf
Other Info: Al-Kharashi 65 Al-Kharashi 65 1.0 Sat Sept. 7 9:42:00 1993. by Hisham Diab and Hassan Loutfy JaridahItalic Al-Kharashi 65.ttf

Share This Font