Al Kharashi 64 خط

Font Family: Al Kharashi 64
File Name: Al-Kharashi 64.ttf
Type: ttf
Other Info: Al-Kharashi 64 Al-Kharashi 64 1.0 Sat Sept. 7 9:42:00 1993. by Hisham Diab and Hassan Loutfy Jaridah Al-Kharashi 64.ttf

Share This Font